Trajnost pri podjetju Linde

Več kot zgolj zelena podoba
Nizkodvižni viličar, opremljen z litij-ionsko tehnologijo Linde, na polnilni postaji

Trajnost pomeni več kot zgolj zeleni logotip ali obsežno poročilo o trajnostnem razvoju. Pri Linde Material Handling se za izrazom skriva precej več, in sicer ciljno usmerjena trajnostna strategija, ki pozitivno vpliva na okolje, a tudi na kupce in sodelavce.

Trajnostni razvoj pomeni prevzemanje odgovornosti. Dolgoročen trajnostni razvoj je pri podjetju Linde pomemben, saj je od tega odvisen poslovni uspeh naših strank in s tem naš uspeh. Ustvarjamo trajno vrednost z vključevanjem ekoloških in družbenih ciljev v naše poslovne postopke in dejavnosti.

Tu je na voljo naša brošura o trajnostnem razvoju

Od kod izvira izraz trajnost?

Načelo trajnosti prvotno izhaja iz gozdarstva in pomeni, da ne bo porabljenih več virov, kot jih bo v prihodnosti spet nastalo. Danes je to globalen in široko opredeljen pristop – npr. definicija trajnosti Svetovne komisije za okolje in razvoj v poročilu »Naša skupna prihodnost« iz leta 1987 se glasi:

Razvoj lahko opišemo kot trajnostni, če zadošča potrebam današnje generacije, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam in življenjskemu slogu.

Kaj to pomeni za Linde?

Različni globalni izzivi vplivajo na okolje, družbo in naše podjetje, kljub temu pa trajnostno podjetje ne nastane čez noč. Od leta 2012 si prizadevamo za sistematično in celovito strategijo trajnostnega razvoja, da bi se soočili z razvojem dogodkov, s katerimi se soočajo Linde in njegovi deležniki:

  • Podnebne spremembe in pomanjkanje virov
  • Spoštovanje človekovih pravic
  • Zdravje in demografske spremembe
  • Zagotavljanje raznolikosti in enakih možnosti
  • Urbanizacija

Zgradba LMH v Aschaffenburgu

Strategija in vodenje podjetja

Korak za korakom do bolj trajnostnega razvoja

Da bi Linde izvajal strategijo trajnostnega razvoja korak za korakom, je opredelil cilje in jih zasidral po celotni vrednostni verigi:

Na podlagi rezultatov analize pomembnosti smo opredelili strateška področja dejavnosti. Ta kažejo, na katerih mestih vrednostne verige – pri dobaviteljih, v podjetju Linde Material Handling ali pri strankah – so sprejeti ukrepi za povečanje trajnostnega razvoja. Model v podjetju Linde predstavlja orodje za upravljanje in hkrati okvir za vse prihodnje dejavnosti s področja trajnosti, od zastavljanja ciljev in določanja ukrepov do trajnostne komunikacije. Ta instrument hkrati zagotavlja vključitev v trajnostni program skupine KION Group.

In kdo nadzira izvajanje strategije?

Pogoj za uspešno izvajanje strategije trajnostnega razvoja podjetja Linde je profesionalno vodenje z jasno opredeljenimi vlogami in odgovornostmi. Pregledna organizacija, ki jo neposredno nadzoruje uprava, ustvari okvir, ki je potreben za to.

Uprava nosi največjo odgovornost. Za upravljanje trajnostnosti je kot vodja odgovoren dr. Holger Hoppe. Koordinira vse dejavnosti v podjetju, usmerja poročanje in nadzor. Poleg tega je oddelek za trajnostni razvoj pobudnik, ki razvija in načrtuje strategije in pilotne projekte s področja trajnosti za celotno podjetje. Dr. Hoppe je odgovoren tudi za upravljanje trajnostnega razvoja skupine KION Group, ki zagotavlja uresničevanje sinergij na področju notranjega in zunanjega poročanja in mreženja ter prenos znanja v okviru skupine KION Group.

Usmerjevalni odbor kot osrednji instrument trajnostne organizacije

Osrednji element trajnostne organizacije je poseben usmerjevalni odbor, ki ga vodijo člani upravnega odbora Linde. Poleg tega krog sestavljajo vodje posameznih trajnostnih področij dejavnosti in regionalni koordinatorji za trajnostni razvoj.

Za izvajanje in doseganje ciljev ukrepov, določenih v programu trajnostnega razvoja, so odgovorna področja dejavnosti, ki jih podpirajo koordinatorji v regijah in enotah.

Uspehi pri podjetju EcoVadis
Kot dobavitelja nas od leta 2012 redno preverja in certificira neodvisni ponudnik storitev EcoVadis. Leta 2019 je Linde dosegel nadpovprečno Zlato oceno med podjetji v primerjalni skupini. Sistem analize, na katerem temelji pregled, zajema 21 kriterijev s štirih tematskih področij: okolje, poštene delovne prakse, etika in poštene poslovne prakse ter dobavna veriga. Metodologija temelji na mednarodnih trajnostnih standardih, kot so standardi organizacije Global Reporting Initiative, pobuda ZN za globalni dogovor in Napotki za družbeno odgovornost (ISO 26000).

Partner z Blue Competence
Linde je partner trajnostne pobude Blue Competence. Blue Competence je pobuda nemške inženirske zveze (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V) za spodbujanje trajnosti v strojništvu pa tudi za to, da se industriji predstavijo rešitve. Kot del partnerstva se je Linde zavezal, da bo spoštoval dvanajst trajnostnih načel strojništva in inženiringa.

Tukaj preberite več o dvanajstih načelih trajnosti.

Proizvodnja pri podjetju Linde

Varstvo okolja

Trajnostni razvoj Linde se kaže v okolju prijaznih in varnih izdelkih. Našim strankam pomagajo varčevati z energijo, zmanjšati emisije in zagotavljati visoke standarde varstva pri delu. Vendar tudi na operativni ravni obstajajo ambiciozni cilji za okolju prijazno proizvodnjo in varno delovno okolje. Linde je za to uvedel celovito upravljanje HSE (Health, Safety, Environment (zdravje, varnost, okolje)).

Kakšna sredstva so na voljo za izpolnjevanje smernic za varstvo okolja?

V okviru politike HSE smo opredelili zavezo, da morajo vse organizacijske enote vzpostaviti ustrezne sisteme upravljanja. Večina teh sistemov je že prejela certifikat v skladu s standardi ISO 14001, OHSAS 18001 in ISO 50001. Zunanje certificiranje kot del strategije trajnostnega razvoja se trenutno izvaja v vseh enotah Linde.

Poleg tega se na vseh proizvodnih lokacijah že več kot deset let beležijo glavni okoljski podatki, kot so poraba energije in vode ter količine odpadkov. Vsaka lokacija si prizadeva izpolniti cilje zmanjšanja odpadkov oz. večje učinkovitosti, ki jih spremlja vodja HSE, odgovoren za lokacijo. Kot del širitve upravljanja trajnostnega razvoja so že od leta 2016 uvedeni kvantitativni cilji na ravni celotnega podjetja, ki jih spremlja uprava. Skladnost z zahtevami HSE zagotavljamo z rednimi revizijami na ravni skupine KION Group.

Prioritete s področja varstva okolja

Zaradi ekonomskih in ekoloških razlogov je bil v zadnjih letih pri okoljskem ravnanju pri Linde poudarek na področjih energije in odpadkov. Manjša poraba energije v proizvodnji ima merljiv učinek na strukturo stroškov in emisije toplogrednih plinov. Dosledno recikliranje pomaga zmanjšati odpadke in varčevati surovine.

Sestanek v proizvodnji pri podjetju Linde

Delodajalec

Ključ so zadovoljni sodelavci

Del trajnostnega podjetja nista samo varstvo okolja in varni izdelki. Tudi sodelavci igrajo osrednjo vlogo v trajnostni politiki Linde. Med najpomembnejše dejavnike razvoja sodi vedno večja mednarodnost podjetja in demografske spremembe, katerih učinki so še posebej opazni v Nemčiji in Evropi. Zato se upravljanje s človeškimi viri pri podjetju Linde Material Handling osredotoča na varovanje in krepitev sistematičnega razvoja osebja.

Sistematično usposabljanje in nadaljnje izobraževanje

Združenje za usposabljanje podjetij Linde Material Handling in Linde Hydraulics v Nemčiji je največje podjetje za usposabljanje v regiji Untermain na Bavarskem. Linde ponuja mladim vstop v poklicno življenje z dvanajstimi različnimi reguliranimi poklici in tremi dualnimi študijskimi programi. Poleg usposabljanja podpiramo z različnimi programi za nadaljnje usposabljanje in programom za izmenjavo Linde Mobility tudi zaposlene s poklicnimi izkušnjami.

Naš prispevek k enakopravnosti

Linde se aktivno zavzema za enakopravno udeležbo žensk in moških v podjetju, zato sistematično spodbujamo sodelavke. V podjetju Linde izvajamo različne ukrepe, da bi dolgoročno povečali delež žensk, zato Linde krepi visokošolski marketing, da bi že v zgodnji fazi privabil mlade nadarjene ženske. Povečanje deleža kandidatk v ožjem izboru za prosta delovna mesta je jasna smernica pri zaposlovanju.

Razumevanje dobrega vodstva

Vodstvo pri podjetju Linde se nanaša tako na podjetje kot na njegove zaposlene. Poleg vodenja in razvoja zaposlenih med glavne naloge vodstva spada tudi organizacija s pomočjo sposobne ekipe. Ekipa se razvija skozi spremenljive postopke in strukture ter prepoznava potrebe strank in trgov.

Varovanje zdravja in varstvo pri delu

Linde Material Handling kot delodajalec nosi veliko odgovornost za zdravje svojih zaposlenih, zato so v podjetju najpomembnejša vprašanja glede varstva pri delu in varovanja zdravja. Podjetje aktivno podpira zdravstveno varstvo zaposlenih, zato si je s programom »Vision Zero - Safety in your World« zastavilo cilj, da pri lastnih obratovalnih postopkih prepreči popolnoma vse nesreče in hkrati pri doseganju tega cilja pomaga tudi strankam. Naši zunanji certificirani sistemi upravljanja varstva pri delu pri tem predstavljajo stabilno osnovo. Osnovna načela varstva pri delu in zdravja sodelavcev so zasidrana v politiki HSE (Health, Safety and Environment) podjetja Linde.

Izdelki

Učinkovite in varne tehnologije v ospredju

Koncept trajnosti je pri podjetju Linde že od nekdaj del izdelka. Nenehno si prizadevamo za izboljšanje okoljskih lastnosti vozil za talni transport. Pri tem gre predvsem za zmanjšanje emisij pri dizelskih viličarjih in viličarjih na LPG. Pomembni so tudi visoko zmogljivi električni viličarji z nizko porabo energije in razvoj alternativnih pogonov.

Razvoj izdelkov je osredotočen na osebo, ki upravlja z napravo: Ergonomska filozofija Linde pomeni, da je stroj dobesedno zgrajen okoli voznika. Vsi upravljalni elementi so prilagojeni delovnim zahtevam upravljavca in omogočajo intuitivno krmiljenje. Aktivni in pasivni varnostni sistemi ščitijo njegovo zdravje in preprečujejo nevarnosti nesreč.

Kako okolju prijazni so viličarji, ročni paletni viličarji itd.?

Stranke Linde, ki želijo oceniti in optimizirati lastno okoljsko učinkovitost, prejmejo zanesljive podatke za oceno prijaznosti do okolja. Linde je v sodelovanju z inštitutom IBP (Fraunhofer-Institut für Bauphysik) s pomočjo zahtevnega postopka razvil lastno metodologijo za ovrednotenje ekološke bilance in ocenil glavne vrste izdelkov – od ročnih paletnih viličarjev do viličarjev z motorji z notranjim zgorevanjem. Tako metodologijo kot sedem ekoloških bilanc za izdelke je certificiralo podjetje TÜV Rheinland.

Izvajanje bilanciranja ima štiri nadrejene korake:

1. Opredelitev cilja in okvira preiskave

2. Priprava popisa življenjskega cikla

3. Ocena učinka

4. Interpretacija rezultatov

Vsi vhodni in izhodni materialni in energetski tokovi ter posledične emisije celotne postopkovne verige so zajeti v analizi popisa življenjskega cikla.

Z drugimi storitvami, kot so rabljeni in najemni viličarji, je Linde razvil cikel, v katerem se izdelki in storitve medsebojno prepletajo in dopolnjujejo. Na ta način je mogoče še naprej uporabljati rabljene viličarje in tako pri obstoječih kot novih strankah spodbujati nove nakupe.

Družba

Odgovornost do družbe

Trajnost vključuje tudi družbeno odgovornost. S številnimi pobudami, kot so »Linde Solidaria«, »Les Restaurants du Coeur« in »StaplerCup hilft e.V.« Linde že dolgo aktivno sodeluje na socialnem in humanitarnem področju, financira pa tudi projekte na področjih izobraževanja, znanosti in varstva okolja.

Pomagajmo skupaj

Socialno zavezanost podjetja Linde Material Handling zaznamujejo sodelavci. Skoraj vse dejavnosti in pobude podjetja bogatijo z veliko predanostjo – s posvečanjem in razveseljevanjem oseb s posebnimi potrebami, z donacijami na športnih prireditvah, z zbiranjem hrane za pomoči potrebne in brezdomce ali z zbiranjem nagrad in prodajo loterijskih srečk. To kaže močno lokalno prisotnost podjetja Linde kot regionalnega gospodarskega dejavnika in delodajalca.