Splošni pogoji prodaje podjetja LINDE VILIČAR d. o. o. (“Splošni pogoji prodaje”)

1. Uvodne določbe

1.1. Splošni pogoji prodaje so sestavni del vsakega poslovnega dogodka, sklenjenega med podjetjem LINDE VILIČAR d. o. o., Bukovžlak 65 c, 3000 Celje, DDV št. 11164972, registriranim v Poslovnem registru Slovenije pri Okrožnem sodišču v Celju pod št. 5904480000, kot prodajalcem (v nadaljevanju: prodajalec) in kupcem (v nadaljevanju: kupec) (obe stranki v nadaljevanju tudi kot: stranki). Splošni pogoji prodaje urejajo prodajo industrijskih strojev (viličarjev), rezervnih delov in opravljenih storitev, servisov in popravil izven garancijskih rokov za napake (v nadaljevanju: blago).

1.2. Odstopanja od Splošnih pogojev prodaje so mogoča le v pisni obliki, praviloma s pisno pogodbo med strankama.

1.3. Prodajalčeve informacije o blagu, ocene stroškov, risbe, tehnična dokumentacija se ne sme uporabljati brez soglasja prodajalca, ne sme se kopirati, razmnoževati, deliti s tretjimi osebami ali objavljati. Prodajalec ohranja avtorske pravice za vso dokumentacijo.

2. Sklenitev poslovnega dogodka

2.1. Poslovni dogodek je sklenjen, ko kupec sprejme prodajalčevo ponudbo oziroma ko sprejme prodajalčev predlog za sklenitev pogodbe (v nadaljevanju: ponudba), ali ko prodajalec sprejme kupčevo nasprotno ponudbo oziroma nasprotni predlog (v nadaljevanju: nasprotna ponudba), ali ko stranki podpišeta pogodbo (v nadaljevanju: prodajna pogodba). Ponudba prodajalca velja trideset (30) dni.

2.2. Promocijski materiali, kot so prospekti, ilustracije, opisi, modeli in ceniki, niso obvezujoča ponudba prodajalca in služijo le za predstavitev prodajalčevega blaga. Za stranke je zavezujoča le sprejeta ponudba ali podpisana pogodba.

2.3. Če sprejem ponudbe ali osnutek pogodbe vsebuje pridržke, omejitve ali zahteva spremembe ponudbe ali teh Splošnih pogojev prodaje, pomeni, da je bila ponudba zavrnjena in se šteje kot nasprotna ponudba.

2.4. Pravno pomembne izjave obvestila prodajalca v vezi s pogodbo (npr. specifikacija rokov, obvestila o napakah, obvestila o odstopu pogodbe ali znižanju, povišanju kupnine) morajo biti podane v pisni obliki (s pismom, e-pošto, faksom).

2.5. Morebitni dodani dogovori ali spremembe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

3. Cena in plačilo

3.1. Cena je dogovorjena, ko druga stranka sprejme ponudbo.

3.2. Vse cene so določene upoštevajoč dobave v prodajalčevem skladišču na naslovu Bukovžlak 65 c, Celje (Ex Works - EXW).

3.3. Če so se dogodila povečanja ali zmanjšanja po sklenitvi pogodbe, so te spremembe dovoljene, v primeru, da je matično podjetje Linde Material Handling doživelo spremembo proizvodnih stroškov blaga, ki so predmet pogodbe.

3.4. Prodajalec je upravičen zaračunavati administrativno pristojbino v višini 10,00 EUR za naročila, katerih vrednosti je nižja od 50,00 EUR.

3.5. Vse cene so brez davka na dodano vrednost (DDV). Ceni se doda DDV po zakonski stopnji. Kupnina se plača vnaprej, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.

3.6. Rok za plačilo računa, če ni izrecno dogovorjeno drugače je štirinajst (14) dni za rezervne dele, nadomestne dele ali razna popravila od izdaje računa. Za viličarje je rok za plačilo računa v celoti trideset (30) dni.

3.7. Blago, dobavljeno v več pošiljkah: kadar je blago dobavljeno v več pošiljkah, kupec plača vsako pošiljko posebej, če je dogovorjeno plačilo po tem, ko je blago dobavljeno. Kadar del dobavljenega blaga ne izpolnjuje zahtev, ki izhajajo iz pogodbe, lahko kupec zavrne plačilo le za neskladni del dobave.

3.8. Sporen račun: če kupec izpodbija celoten račun ali njegov del, mora prodajalcu v osmih (8) dneh od prejema računa poslati pisno obvestilo o spornem znesku in razlogih za zavrnitev plačila. Če kupec ne ugovarja računu pravočasno, izgubi pravico do ugovora. Če kupec ugovarja le delu računa, mora plačati nesporni del računa.

3.9. Prekinitev dobav: prodajalec lahko začasno ustavi dobave, če je kupec v zamudi s plačilom kateregakoli računa več kot petnajst (15) dni. Prodajalec lahko začasno ustavi dobave tudi, če je kupec plačilno nesposoben ali če je bil proti kupcu uveden postopek zaradi insolventnosti.

3.10. Zamuda pri plačilu: v primeru zamude s plačilom se obračunavajo zakonske zamudne obresti.

4. Dobava, prehod tveganja naključnega uničenja, količine, začetek uporabe blaga

4.1. Dobava, prenos lastninske pravice, tveganje naključnega uničenja: če v pogodbi ni dogovorjeno nobeno drugo mesto dobave, prodajalec izpolni svojo obveznost dobave, če kupcu omogoči prevzem blaga v skladišču prodajalca (Ex Works - EXW). Tveganje naključnega uničenja blaga preide na kupca, ko je blago dobavljeno kupcu. Če je kupec v zamudi, tveganje naključnega uničenja preide na kupca po izteku roka za prevzem. Lastninska pravica preide na kupca šele po tem, ko kupec poravna kupnino in druge finančne obveznosti (pridržek lastninske pravice).

4.2. V primeru, da je dogovorjena dobava na namembnem kraju (Delivery at Place - DAP), preide tveganje za naključno uničenje blaga na kupca, ko je blago prispelo na namembni kraj in je pripravljeno za razkladanje.

4.3. V primeru pošiljanja po pošti pride do prenosa tveganja naključnega uničenja z oddajo paketa pošti ali službi za dobavo paketov (Carriage Paid to – CPT).

4.4. Če je blago dobavljeno v skladišče prodajalca, mora prodajalec zagotoviti tehnična sredstva za nalaganje blaga na kupčevo vozilo. Če je blago dobavljeno kam drugam, mora kupec sam zagotoviti tehnična sredstva za razkladanje blaga.

4.5. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati tehnično pomoč serviserja ali drugega zaposlenega pri razkladanju blaga in uskladiščenju. V teh primerih prodajalec lahko kupcu zaračuna delo serviserja po ceni, ki velja za vzdrževanje vozil, poleg tega pa tudi potne stroške, kot jih prodajalec zaračuna v primeru popravil viličarjev (upoštevajoč vrsto uporabljenega vozila – avtomobil, kombi, tovornjak, ...).

4.6. Kupec bo z vsakim viličarjem prejel naslednje dokumente v slovenskem jeziku:

 • potrdilo o skladnosti,
 • priročnike za uporabo v slovenskem jeziku,
 • kontrolno knjigo,
 • varnostne nalepke v slovenskem jeziku.

4.7. Prodajalec lahko blago dobavi v več pošiljkah (delne dobave).

4.8. Če je dogovorjen točno določen čas dobave (in ne pričakovani rok dobave), začne čas za dobavo teči naslednji dan po sklenitvi prodajne pogodbe. Če se dobavni rok konča na dela prost dan, je datum dobave naslednji delovni dan.

4.9. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe dobavnega roka, če stranka po oblikovanju pogodbe zahteva spremembe v zvezi z blagom, ki je predmet pogodbe.

4.10. Prodajalec je upravičen dobaviti blago in kupec je dolžan prevzeti blago pred dogovorjenim rokom dobave.

4.11. O prevzemu blaga stranki sestavita prevzemni zapisnik. Manjše napake, ki ne ovirajo običajne uporabe, niso razlog za zavrnitev prevzema blaga. Kupec mora te napake zabeležiti v prevzemnem zapisniku, prodajalec pa mora sprejeti vse potrebne ukrepe za njihovo hitro odpravo.

4.12. V primeru, da kupec blaga ali dela blaga iz razlogov na svoji strani do konca dobavnega roka ne prevzame, je v zamudi. V primeru dobave v skladišču prodajalca (Ex Works - EXW) ali če kupec ni pripravljen prevzeti blaga na lokaciji kupca več kot pet (5) dni po tem, ko je blago pripravljeno za dobavo in če je kupec o tem obveščen, lahko prodajalec zaračuna razumno nadomestilo za skladiščenje v višini 0,5 % vrednosti blaga na dan. Če kupec blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, potem ko postavi kupcu dodaten rok za prevzem. Če je iz okoliščin jasno, da kupec blaga ne namerava prevzeti, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, ne da bi dal kupcu dodaten rok za prevzem.

4.13. Prodajalec ni dolžan dobaviti blaga, dokler kupec ne plača kupnine, če je dogovorjeno plačilo vnaprej, oziroma dokler ne poravna vseh zapadlih finančnih obveznosti do prodajalca.

4.14. Kupec lahko prodajalca zaprosi za izobraževanje voznikov in serviserjev. Za te storitve poskrbi servisni center prodajalca proti primernemu plačilu, t.i. plačilu, ki ga prodajalec zaračunava strankam za podobne storitve. Prodajalec kupcu izda pisno potrdilo o usposabljanju v skladu s tem odstavkom.

5. Višja sila

Čas dobave se ustrezno podaljša v primeru nepredvidljivih ovir (npr. stavke, omejitve zaradi epidemije, in podobno – višja sila), ki so nastale neodvisno od prodajalca, in ki vplivajo na dobavo blaga. To velja tudi, če pride do takšnih okoliščin na strani dobavitelja prodajalca. Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja po prejemu informacij o obstoju takšnih ovir o tem obvesti kupca in mu sporoči začetek in predviden čas prenehanja takšnih ovir. Dogovorjeni čas dobave se podaljša za obdobje trajanja takšnih ovir. Prodajalec se hkrati zaveže, da si bo prizadeval, da bo kupcu blago dobavil v najkrajšem možnem roku.

6. Pridržek lastninske pravice

6.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu šele po plačilu celotne kupnine, vključno z DDV in v primeru zamude s plačilom, tudi po plačilu zamudnih obresti. Blago ostane last prodajalca do popolnega plačila vseh finančnih obveznosti kupca v razmerju do prodajalca (pridržek lastninske pravice).

6.2. Med trajanjem pridržka lastninske pravice je prodajalec upravičen do nadzora, kako se blago uporablja in vzdržuje. Kupec mora prodajalcu kadar koli omogočiti pregled blaga.

6.3. Med trajanjem pridržka lastninske pravice:

 • mora kupec uporabljati blago v skladu z navodili proizvajalca,
 • mora kupec vzdrževati blago v dobrem stanju ter izvajati potrebna popravila in vzdrževanja v intervalih, ki jih je predpisal proizvajalec. Popravila in vzdrževanje mora opraviti pooblaščeni servisni center,
 • kupec ne sme opravljati sprememb na blagu,
 • kupec ne sme dajati blaga v najem,
 • kupec ne sme odpeljati blaga na drugo lokacijo,
 • kupec ne sme blaga zastaviti, odtujiti ali omogočiti, da ga blago uporablja tretja oseba brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca,
 • kupec mora prodajalca nemudoma obvestiti o izvršbi ali drugih ukrepih tretje osebe v zvezi z blagom, vključno z uveljavljanjem retencijske pravice tretje osebe in na lastne stroške poskrbeti, da takšni ukrepi v zvezi z blagom prenehajo.

6.4. V primeru, da je kupec v zamudi s plačilom med trajanjem pridržka lastninske pravice, lahko prodajalec od kupca zahteva, da:

 • da ta ne uporablja blaga ali delov blaga, in/ali
 • da mu kupec izroči blago ali dele blaga zaradi zavarovanja prodajalčeve terjatve.

6.5. Če kupec tudi po pisnem opominu ne plača kupnine ali ne poravna drugih finančnih obveznosti iz prodajne pogodbe, je prodajalec upravičen, da blago odpelje. Da bi to lahko storil, so njegovi zaposleni ali pooblaščeni zastopniki zaradi prevzema blaga upravičeni s potrebnimi prevoznimi sredstvi vstopiti v prostore, ki jih uporablja kupec, ali drugam, kjer je blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice. Kupec je dolžan prodajalcu zagotoviti pomoč, da lahko prodajalec prevzame blago. Vse stroške takega prevzema blaga s strani prodajalca nosi kupec.

7. Vračilo blaga

Kupec nima pravice vrniti blaga. Stranki se lahko dogovorita za vračilo blaga, vendar le, če blago ni uporabljeno, če ni poškodovano, če je v originalni embalaži in če so plačani stroški za dodatno delo in izgubljeni dobiček. Znesek teh stroškov je v celoti stvar presoje prodajalca.

8. Odgovornosti za napake

8.1. Prodajalec je odgovoren za napake, ki jih ima blago v času prehoda nevarnosti naključnega uničenja na kupca. Za napake, ki jih ima blago po prehodu nevarnosti naključnega uničenja na kupca, je odgovoren prodajalec, če so nastale zaradi kršitve njegovih obveznosti. Kupec je dolžan preveriti dobavljeno blago brez odlašanja.

8.2. Očitne napake, ki jih je mogoče opaziti med prevzemom, kupec zabeleži v prevzemnem zapisniku. Kasnejše ugovori zaradi očitnih napak se ne upoštevajo. To velja tudi za količine dobavljenega blaga.

8.3. V primeru drugih napak je kupec upravičen do uveljavljanja pravic iz naslova napak na blagu. Napake mora ugovarjati brez odlašanja (najkasneje pa v sedmih (7) dneh) po njihovem razkritju, prevzemu ali dostavi in sicer s pisnim obvestilom, ki ga pošlje prodajalcu. V obvestilu mora napake opisati, zahtevek podkrepiti z dokumenti in prodajalca povabiti, da blago pregleda in popravi napake v razumnem roku. Priporočene so tudi fotografije.

8.4. Blago za katerega kupec trdi, da ima napako, je treba hraniti ločeno od ostalega blaga do rešitve zahtevka. Kupec brez predhodnega soglasja prodajalca blaga ne sme zavreči ali storiti česarkoli, kar bi lahko otežilo ali onemogočilo preverjanje trditev kupca glede napak na blagu. Kršitev te obveznosti povzroči prenehanje pravic iz odgovornosti za napake oziroma prenehanje jamčevalnih zahtevkov.

8.5. Prodajalec si pridržuje pravico do pregleda stanja blaga, za katerega kupec trdi, da ima napako na kraju, kjer blago je.

8.6. Prodajalec ni odgovoren za napake blaga:

a) v primeru sprememb ali prilagoditev blaga brez predhodnega soglasja prodajalca,

b) v primeru uporabe, skladiščenja, prevoza ali vzdrževanja blaga v nasprotju z navodili za uporabo ali v nasprotju s prodajno pogodbo,

c) ki nastanejo zaradi običajne obrabe,

d) ki jih povzročijo napačne ali pretirane obremenitve,

e) ki jih povzročijo tretje osebe.

8.7. Če je zahtevek upravičen, mora prodajalec kupcu ustrezno znižati kupnino ali odpraviti napake, ali pa dobaviti drugo blago brez napak, izbira je stvar prodajalca. Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe.

8.8. Za blago, ki vključuje digitalne elemente ali drugo digitalno vsebino, je prodajalec dolžan zagotoviti in (po potrebi) posodobiti digitalno vsebino le, če je bilo to izrecno vključeno v dogovor specifikacije izdelka, blaga.

9. Garancija in garancijski servis

9.1. Prodajalec prevzame odgovornost za kakovost blaga za obdobje dvanajstih (12) mesecev, vendar ne več kot dva tisoč (2.000) ur obratovanja, garancijo za viličarje, na rezervne dele in nadomestne dele, ki jih je dobavil prodajalec in popravila, ki jih je opravil prodajalec. Garancijski rok začne teči z dnem dobave blaga kupcu.

9.2. Garancijski zahtevki se ne morejo izstavljati za rabljeno blago.

9.3. Garancija ne krije očitnih napak, ki so bile znane že ob dobavi, potrošnega materiala (zlasti pnevmatik, pogonskih in vodilnih koles, žarnic in podobnih delov, ki se ob običajnem obratovanju obrabljajo itd.) in napak, navedenih v odstavku 8.6..

9.4. Kupec je dolžan uveljaviti svoje pravice iz naslova garancije takoj, najpozneje v sedmih (7) dneh po tem, ko je odkril napake in najpozneje do konca garancijskega roka.

9.5. V času trajanja garancijskega roka je kupec dolžan na svoje stroške opravljati vzdrževalna dela in tehnične preglede blaga preko pooblaščenega servisnega centra, vse ob upoštevanju zahtev, določenih v navodilih za vzdrževanje.

9.6. Kupec mora hraniti dokumentacijo o opravljenih servisnih pregledih in garancijskih popravilih (npr. kopije obrazcev za naročilo popravil ali potrditve v servisni knjižici), ki jih kupec predloži serviserju pooblaščenega servisnega centra, če gre za popravilo v garancijskem roku.

9.7. V garancijskem roku se lahko za blago uporablja samo originalen potrošni material (rezervni deli itd.).

9.8. Če kupec ne izpolnjuje obveznosti iz določb 9.3., 9.4., 9.5. in 9.6., ne more uveljavljati garancijskih pravic.

9.9. Če kupec zamuja s plačilom kakršnih koli finančnih obveznosti v razmerju do prodajalca, lahko pooblaščeni servisni center zavrne opravljanje popravil ali zahteva predplačilo za izvajanje svojih storitev.

10. Odškodninska odgovornost

Odgovornost prodajalca za škodo, ki nastane zaradi kršitve obveznosti iz prodajne pogodbe, je omejena na znesek kupnine. Kupec nima pravice uveljavljati odškodnine zaradi izgubljenega dobička.

11. Prenos pravic na tretje osebe ter pobot terjatev

11.1. Kupec ne sme prenašati nobenih posameznih pravic iz prodajne pogodbe ali iz teh Splošnih pogojev prodaje na tretje osebe brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

11.2. Kupec ne more pobotati svojih obveznosti do prodajalca z nasprotnimi zahtevki, ki jih morda ima do prodajalca.

12. Kršitev pogodbe in odstop od pogodbe

12.1. Če blago še ni bilo dobavljeno, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe v roku tridesetih (30) dni od sklenitve prodajne pogodbe, če prodajalcu plača odškodnino v višini 20 % kupnine (+ DDV). Če je predmet prodajne pogodbe viličar, ki je izdelan v skladu s kupčevimi specifikacijami (“customer options” – CO), se znesku 20 % odškodnine dodajo stroški teh prilagoditev (CO) in stroški odstranjevanja takšnih prilagoditev (CO) z viličarja.

12.2. Če kupec bistveno krši to pogodbo, ima prodajalec pravico do odstopa od pogodbe. Kot bistvena kršitev pogodbe s strani kupca se šteje zlasti:

a) če kupec zamuja s plačilom kakršne koli finančne obveznosti več kot petnajst (15) dni, ali

b) če je bil proti kupcu vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali

c) če kaže, da kupec ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti in ima prodajalec za to dokaze.

12.3. Če po sklenitvi pogodbe postane jasno, da je prodajalčeva terjatev do dogovorjenega nadomestila ogrožena zaradi strankine nezmožnosti izpolnitve obveznosti, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe v skladu z zakonskimi določbami o zavrnitvi izpolnitve.

12.4. V primeru prenehanja veljavnosti prodajne pogodbe še naprej veljajo določila Splošnih pogojev prodaje glede varovanja zaupnosti podatkov.

13. Zaupnost podatkov

13.1. Stranke bodo kot zaupno obravnavale vse informacije, ki jih pridobijo od druge stranke in vse informacije, ki jih stranka zbere ob izpolnjevanju prodajne pogodbe, kot so na primer poslovne informacije, informacije v zvezi s proizvodnjo blaga, tehnični podatki, risbe, informacije o dobaviteljih, kupcih, pogojih dobave in prodajnih pogojih ter drugih komercialnih pogojih, razen če so take informacije javno dostopne. Takšna obveznost velja trajno.

13.2. Stranka ni dolžna varovati informacij kot zaupnih informacij v naslednjih primerih: (i) če informacije so ali postanejo splošno znane javnosti brez krivde stranke prejemnice informacij; (ii) kadar jih stranki razkrije tretja oseba, ki ima pravico takšne informacije razkriti, (iii) če so bile informacije znane stranki že pred sklenitvijo prodajne pogodbe in lahko stranka to dokaže z listinami; (iv) če je do informacij stranka prišla sama s svojim raziskovanjem in to lahko dokaže z listinami, ne da bi pri tem uporabila zaupne informacije; ali (v) če mora stranka informacijo razkriti zaradi zakonskih zahtev, pod pogojem, da stranka, ki mora razkriti informacije zaradi zakonskih zahtev, drugo stranko obvesti o kakršnih koli zahtevah po takšnem razkritju, tako da bo imela druga stranka možnost ugovarjati takšnemu razkritju in pod pogojem, da stranka, ki bi morala razkriti informacije, drugi stranki pri ugovarjanju pomaga, če je to mogoče.

14. Obvestila

Vsa obvestila in sporočila, ki jih je treba poslati v skladu s temi Splošnimi pogoji prodaje, morajo biti v pisni obliki in se štejejo za prejeta tri (3) dni po oddaji takšnega sporočila po pošti s priporočeno pošto, naslovljeno na drugo stranko na naslov, naveden v ponudbi, sprejemu ponudbe ali v prodajni pogodbi, ali pa morajo biti poslana po elektronski pošti na naslov oziroma na enega od več naslovov, ki jih je stranka uporabljala med pogajanji ali med izvajanjem prodajne pogodbe.

15. Če bi bila kakšna od določb neveljavna

V primeru, da sodišče ali drug državni organ katero koli določbo prodajne pogodbe ali teh Splošnih pogojev prodaje šteje za nično ali neveljavno, to ne vpliva na veljavnost drugih določb prodajne pogodbe ali Splošnih pogojev prodaje. Stranki se zavežeta, da bosta takšno določbo nadomestili z drugo določbo z enakim ali kar najbolj podobnim ekonomskim učinkom. Če stranki takšne določbe ne nadomestita, se prodajna pogodba razlaga tako, da je čim bližje prvotnemu namenu strank.

16. Reševanje sporov

Obe stranki si bosta prizadevali za mirno rešitev morebitnega spora, ki bi lahko izviral iz prodajne pogodbe. Če strankama spora ne uspe rešiti sporazumno, je za rešitve spora pristojno sodišče v Celju.

17. Spremembe Splošnih pogojev prodaje

17.1. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje prodaje. Takšne spremembe veljajo (i) za vse ponudbe, sprejeme ponudb in za prodajne pogodbe, ki se sklicujejo na tako spremenjene Splošne pogoje prodaje od datuma takšne ponudbe, sprejema ponudbe ali sklenitve prodajne pogodbe, in (ii) za katero koli obstoječo prodajno pogodbo po preteku trideset (30) dni od obvestila prodajalca o takšni spremembi, razen če kupec prodajalca v roku tridesetih (30) dni obvesti, da takšni spremembi ugovarja.

17.2. Kopija Splošnih pogojev prodaje je priložena prodajni pogodbi, ki jo podpišeta ali skleneta obe stranki. Če je prodajna pogodba sklenjena z izmenjavo elektronskih sporočil med strankama (ponudba, sprejem ponudbe), ima pošiljanje Splošnih pogojev prodaje s strani prodajalca kupcu enak učinek kot če so Splošni pogoji prodaje priloženi pogodbi.

Splošni pogoji prodaje so bili sprejeti 9. avgusta 2022 in istega dne objavljeni na spletni strani prodajalca www.linde-vilicar.si.

Uporabljajo se od 15. avgusta 2022 naprej.

Davorin Vrečko
direktor